« Vrnite se na nagradno igro.

 

1.člen

Organizator nagradne igre je Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1F, Kromberk, 5000 Nova Gorica, ID: SI 88049388.

 

2.člen

Velja, da so udeleženci nagradne igre seznanjeni s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo in jih sprejemajo. Veljajo tudi splošni pogoji, kot objavljeni na spletnem mestu www.klimatizirano.si.

 

3.člen

Udeležba v nagradni igri in oglaševanje poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija in širjenje prepoznavnosti klimatskih naprav Mitsubishi Electric. Velja, da nakup ali naročilo ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4.člen

Nagradna igra poteka od 16.6.2017 od 8:00 ure do 20.7.2017 do 23:59 ure. Objavljena je na spletnem mestu http://nagradna-igra.klimatiziramo.si , oglašuje se na uradnih straneh podjetja Vitanest (vitanest.si, klimatiziramo.si), Facebook strani vitanest in drugih medijih.

 

5.člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu. S sodelovanjem v nagradni igri tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost posredovanih osebnih podatkov. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ter vsi, ki so neposredno povezani oziroma sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

 

6.člen

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (osebnih podatkov, elektronskega naslova in drugih posredovanih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Prav tako velja, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno in v primeru neustrezne ali nepopolne prijave v nagradno igro.

V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

7.člen

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posameznik kljub temu večkrat sodeloval v nagradni igri, se bo upošteval le en glas. Organizator si pridržuje pravico takšnega posameznika po svoji lastni presoji tudi izključiti iz nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekine sodelovanje v nagradni igri, v tem primeru mora preklic zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .Velja, da se s tem dejanjem sodelujoči izključi iz nadaljnega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

 

8.člen

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, le-ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, socialnih omrežjih in drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti ali nasprotovati  kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

 

9.člen

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Evidenca o nagradni igri se hrani na sedežu organizatorja v skladu s temi pravili.

 

10.člen

Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

1x klimatska naprava Mitsubishi Electric, model MSZ-WN25VA/MUZ-WN25VA v vrednosti 791,78€ (z DDV), kot je predstavljen na spletnem mestu http://www.vitanest.si/stenske-msz---wn.html .

 

11.člen

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec s prevzemom nagrade postane zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki tudi zagotovi nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

12.člen

Za sodelovanje v nagradni igri morajo udeleženci odgovoriti na vprašanja v koraku 1 in podati pravilne in točne osebne podatke v koraku 2. Všečkanje Facebook strani Vitanest, kakor tudi delitev spletnega mesta Klimatiziramo.si za sodelovanje v nagradni igri ni potrebno, tudi ne bodo udeleženci, ki bodo všečkali ali delili v kakršnikoli prednosti pred drugimi udeleženci.

 

13.člen

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri med katere se šteje strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov in drugi morebitni stroški.

 

14.člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na Facebook strani Vitanest, kakor tudi na uradnih straneh organizatorja (vitanest.si, klimatiziramo.si) v skladu z določbami 8.člena teh pogojev.

 

15.člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanje nagrajencev skrbi 3 članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Nagradna igra se zaključi 20.7.2017 ob 23.59 uri. Žrebanje nagrad bo potekalo 24.7.2017 ob 16h na sedežu organizatorja, organizator si pridržuje pravico žrebanje javno predvajati na uradni Facebook strani Vitanest. Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja nagrad.

 

16.člen

Nagrajenec bo javno objavljen na Facebook strani Vitanest ter obveščen preko elektronske pošte na elektronski naslov podan pri prijavi na nagradno igro.

 

17.člen

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega prebivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (saj nagrada presega znesek 42,00 EUR – Zakon o dohodnini). Za potrebe obveščanja nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Vse zgoraj navedene podatke nagrajenec izpolni na obrazcu, ki ga bo prejel od organizatorja, v celoti izpolnil in potrdil z lastnoročnim podpisom, ter poslal organizatorju na njegov uradni sedež s priporočeno pošiljko.

 

18.člen

Če nagrajenec v roku 14 dni od datuma poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

19.člen

Organizator in nagrajenec se dogovorita o prevzemu nagrade ter določita, da lahko nagrajenec nagrado osebno prevzame v roku 8 dni od potrditve prejema, razen v primeru, da se organizator in udeležen drugače dogovorita. Če nagrajenec ne prevzame nagrade po dogovoru, se mu le-ta pošlje preko kurirske službe GLS d.o.o. na naslov za vročanje, ki ga je predhodno javil.

 

20.člen

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov nagrajenca. V primeru, da nagrajencu ni možno vročiti nagrade ali je le-ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

 

21.člen

Skladno s pravili in pogoji nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, se nagrajenec po e-pošti v roku 14 dni po poslanem pozivu ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrad in v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

22.člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje ali nedostopnost ter morebitno nezmožnost uporabe ali neznanje uporabe spletnega mesta klimatiziramo.si, Facebook.com ali drugih strani povezanih z izvedbo in oglaševanjem nagradne igre. Prav tako velja, da organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali žrebanju, koriščenja nagrade in morebitnih stroškov ob koriščenju nagrade, ter vseh morebitnih drugih posledicah, v povezavi z izvedbo in rezultati nagradne igre.

 

23.člen

Organizator ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavi ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

 

24.člen

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene obveščanja o akcijah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

 

25.člen

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator in sicer se dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri leta,  dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) pa se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

26.člen

Splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu nagradna-igra.klimatiziramo.si in so dostopna vsem.

 

27.člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični, komercialni razlog ali vzroki na strani javnosti. Spremembe stopijo v veljavo z datumom objave. Udeleženci bodo o spremembah obveščeni tudi z objavo na Facebook strani Vitanest.

 

28.člen

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

 

29.člen

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila v skladu s določbami 27.člena.

 

30.člen

Vprašanja in dodatne informacije  v zvezi z nagradno igro pošljite na elektronski naslov organizatorja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

V Ljubljani, 12.6. 2017

 

 « Vrnite se na nagradno igro.